Powrót
Klauzula RODO
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) poniżej informujemy  w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w związku z przesyłaniem informacji handlowych i prasowych na temat działalności grupy Globalworth w Polsce w ramach subskrypcji newslettera.

Administratorem Państwa danych osobowych jest GPRE Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000602904, REGON: 363776340, NIP: 7010551521, kapitał zakładowy: 66 000 zł („Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się pocztą tradycyjną - na adres siedziby wskazanej powyżej lub pocztą elektroniczną - na adres e-mail: marketing@globalworth.pl  

Dane osobowe, które przetwarzamy to: (i) imię i nazwisko; (ii) stanowisko i ewentualnie redakcja – w przypadku dziennikarza; (iii) adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest Pani/Pana zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest informowanie Pani/Pana o aktualnościach dotyczących działalności grupy Globalworth w Polsce oraz o wydarzeniach organizowanych przez Administratora.

Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z grupy Globalworth, do której należy Administrator, a także podmioty przetwarzające zaangażowane przez Administratora, w szczególności podmiot zapewniający rozwiązania techniczne związane z możliwością przesyłania Pani/Panu informacji w ramach newslettera. Obecnie Administrator korzysta przede wszystkim z platformy Prowly, udostępnianej przez spółkę Prowly.com sp. z.o.o.

Na podstawie i w zakresie wskazanym szczegółowo w przepisach RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych; prawo ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim podawane są przez Państwa w celu zapisania się na newsletter poprzez stronę internetową https://media.globalworth.pl/. Możliwe jest także, że Pani/Pana dane osobowe w związku z wyrażeniem chęci otrzymywania informacji na temat grupy Globalworth zostały wpisane z przekazanej przez Państwa w tym celu wizytówki. W każdym wypadku zostaną Państwo przez nas dodatkowo poproszeni o potwierdzenie wyrażenia przez Pani/Pana zgody na przesyłanie newslettera przez Administratora na Pani/Pana adres e-mail.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak jeśli nie podadzą Państwo adresu e-mail nie będzie możliwa wysyłka newslettera.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane najpóźniej do momentu wycofania przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Powrót